Czym się zajmujemy?

Prawo rodzinne:

Synnott Lawline Solicitors posiada wyspecjalizowany dział prawa rodzinnego który zapewnia obsługę prawną w odniesieniu do wszystkich aspektów tej dziedziny prawa, w tym:

Jako doświadczeni specjaliści z zakresu prawa rodzinnego, jesteśmy świadomi skali zaburzeń emocjonalnych spowodowanych nieodwracalnym rozpadem małżeństwa. Rozumiemy, że spotkamy się w prawdopodobnie najtrudniejszym okresie twojego życia. Prowadząc Cię przez kwestie prawne powstające w kontekście procesu separacji możemy złagodzić zarówno praktyczne jak i prawne konsekwencje tego procesu, aby były zdecydowanie mniej traumatyczne dla Ciebie i Twojej rodziny . Jeśli ty i twój małżonek już uzgodniliście ogólne warunki swojej separacji na drodze mediacji lub w trakcie dyskusji oraz wzajemnego porozumienia, możemy umieścić te warunki w prawnie wiążącej umowie, zwanej Umową o Separacji lub Umową Separacyjną. Wiele osób błędnie zakłada, że porozumienie osiągnięte w ramach mediacji jest prawnie wiążąca. W rzeczywistości jest to miskoncepcja dlatego jest niezwykle ważnym, aby w przypdaku osiągnięcia porozumienie na drodze mediacji skontaktować się z adwokatem w celu legalizacji umowy zawartej na drodze mediacja i włączenie jej do prawnie wiążącej umowy. Jeżeli konsensus co do warunków separacji nie może być osiągnięty ze współmałżonkiem, będziemy reprezentować Twoje prawa w solidny, metodyczny i konstruktywny sposób. Nasi prawnicy rodzinni mają bogate doświadczenie, zapewniając doskonałą reprezentację prawną dla klientów w ramach postępowania w przypadkach Separacji Sądowej. Separacja Sądowa orzekana jest w przypadkach gdzie sąd wydaje oficjalne oświadczenie, że ty i twój małżonek nie jesteście prawnie zobowiązani do mieszkania razem. Następnie sąd decyduje o rzeczywistych warunków separacji – jest to określane jako “Wyrok Pomocniczy”. Sąd wydaje Wyrok Pomocniczy w celu ustalenia opieki i dostępu do wszystkich dzieci na utrzymaniu, orzeka w sprawie domu rodzinnego, orzeka wyskość alimentów jak również decyduje w sprawach mienia i majątku, w tym funduszy emerytalnych. Sąd może również orzekać odnośnie praw spadkowych. Niezależnie, czy separacja jest kontrowersyjna, czy przebiega bezkonfliktowo, dostarczymy Ci wszystkich koniecznych rad, wskazówek i informacji prawnych, potrzebnych aby osiągnąć jak najlepszy wynik dla Twojego orzecznictwa rodzinnego.
Aby orzec rozwód, sąd musi być usatysfakcjonowany, że obie strony mieszkają oddzielnie od co najmniej czterech z pięciu minionych lat, oraz że nie ma żadnych szans na pojednanie oraz, że odpowiednie zabezpieczenia finansowe istnieje lub jest wprowadzone przez sąd dla małżonków i wszystkich zależnych członków rodziny. W momencie orzeczenia rozwodu, Twój związek z małżonkiem zostaje rozwiązany. Masz prawo do ponownego zawarcia związku małżeńskiego lub cywilnego. Po udzieleniu dekretu rozwodowego sąd orzecze również w sprawie rzeczywistych warunków rozwodu – jest to również nazywane Wyrokiem Pomocniczym. Sąd wydaje Wyrok Pomocniczy w sprawie praw do opieki oraz dostępu do dzieci będących na utrzymaniu, orzeka w sprawie domu rodzinnego, wyskości alimentów jak również w sprawach mienia i majątku, w tym funduszy emerytalnych. Sąd również wydaje orzeczenie odnośnie praw spadkowych. Niezależnie czy sprawa rozwodowa jest kontrowersyjna czy przebiega bezkonfliktowo, wyrok w sprawie musi orzec sąd. Uzyskanie rozwodu bez formalnego orzeczenia sądowego nie jest możliwe. Przy podejmowaniu decyzji czy wydać wspomniany powyżej Wyrok Pomocniczy, sąd musi uwzględnić następujące czynniki: a) dochody, zdolności do zarobkowania, własność i inne zasoby finansowe, które każdy z małżonków ma lub może mieć w przewidywalnej przyszłości; b) finansowe potrzeby, obowiązki i zakres odpowiedzialności które każdy ma lub może mieć w przewidywalnej przyszłości; c) Standard życia danej rodziny sprzed rozpoczęcia postępowania rozwodowego lub sprzed orzeczenia separacji; d) Wiek każdego z małżonków, czas trwania małżeństwa i czas jaki para mieszkała razem; e) Jakakolwiek niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa któregoś z małżonków. f) Potrzeby mieszkaniowe każdego z małżonków; g) Wpływ na zdolności do pracy zarobkowej każdego z małżonków w świetle małżeńskiej odpowiedzialności przyjętej na siebie podczas gdy mieszkali razem oraz stopnia, w jakim przyszła zdolności do pracy zarobkowej małżonka została osłabiona w wyniku rezygnacji z możliwości pracy zarobkowej, w celu podjęcia opieki nad domem i rodziną; h) Zachowanie każdego z małżonków, jeżeli sąd uważa, że mogłoby być obraźliwe lub lekceważące dla prawa; i) Wkład, który każdy z małżonków poniósł lub poniósłby w przewidywalnej przyszłości dla dobra rodziny, włącznie z wkładem finansowym, zdolnością zarobkową, majątkiem i zasobami finansowymi każdego z małżonków, oraz jakiegokolwiek wkładu w zajmowanie się domem i opiekę nad rodziną; j) Wartość dla każdego z małżonków udogonień bądź korzyści które utracą w wyniku rozwodu; k) Prawa osób innych niż małżonkowie, włączając w to partnerów z kórymi związał się każdy z małżonków; l) Sąd musi także mieć na uwadze warunki Umowy o Separacji lub Ugody Separacyjnej podpisanej przez małżonków. Jeśli ty lub twój małżonek rozważacie wniosek o rozwód, prosimy o kontakt z naszym działem prawa rodzinnego. Jeden z naszych specjalistów z zakresu prawa rodzinnego chętnie przedyskutuje z Państwem tą sprawę z zachowaniem pełnej dyskrecji, oraz dostarczy wiedzy i wskazówek, jak najlepiej postąpić w kontekście rozwodu.
Wnioski o Unieważnienie są dużo żadsze niż na przykład wnioski o Separację Sądową lub Rozwód. Firma DJ Synnott Solicitors ma szczególne doświadczenie w skutecznym reprezentowaniu klientów w sprawach o anulowanie małżeństwa. Cywilne Unieważnienie – czym się zajmujemy – nie powinno być mylone z wnioskiem o Unieważnie Kościelne, które z kolei jest zupełnie odrębnym procesem. Dekret o Unieważnieniu Cywilnym jest decyzją sądową wydawaną w przypadku gdzie dwoje ludzi pomimo dostąpienia ceremonii zaślubin, w świetle konkretnych powodów prawnych nigdy nie było małżeństwem w oczach Państwa. Istnieją dwa rodzaje małżeństw, które mogą być uchylona przez Sąd – Małżeństwa Nieważne oraz Małżeństwa Podlegające Unieważnieniu. Małżeństwa Nieważne uważa się za nigdy nie zaistniałe. Małżeństwa Podlegające Unieważnieniu uważa się za istniejące do orzeczenia unieważnienia.
• Para nie były stanu wolnego aby zawarzeć małżeństwo z powodu jednej lub obu stron w związku partnerskim lub małżeńskim; • Jedna lub obie strony były niepełnoletnie – poniżej 18-tego roku życia (oraz Sąd nie przyzwolił na zawarcie małżeństwa); • Para nie spełniła wymogów formalnych państwa przed ceremonią (niezgłoszenie stosownego zawiadomienia do Urzędu Stanu Cywilnego); • Jedna strona nie dała pełnej i świadomej zgody na małżeństwo (pod wpływem przymusu lub środków odurzających); • Jedna ze stron nie była w stanie skonsumować zawartego związku; • Istnieje niemożność ze strony jednej lub obu stron do zawarcia i utrzymania normalnych relacji małżeńskich (choroby lub zaburzenia psychiczne).
W pewnych okolicznościach Sąd może złożyć oświadczenie, że Związek Cywilny jest nieważny. Nieważność Związeku Cywilnego oznacza, że chociaż para dostąpiła ceremonii ślubu cywilnego, ważny związek cywilny nie istnieje.
• Niezdolności – gdzie na przykład jedna lub obie strony były już w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku cywilnym z drugą osobą, który to związek miał uznanie prawne jako związek cywilny w Państwie, lub obie osoby były niepełnoletnie (ponieżej 18-tego roku życia); • Para nie spełnia formalnych wymogów państwa w odniesieniu do rejestracji związków partnerskich (niepowiadomienie Sekretarza Stanu Cywilnego w odpowiednim odstępie czasu); • Jedna ze stron nie wyraziła pełnej, niezależnej i świadomej zgody; • Strony nie były tej samej płci. Skutki prawne, wynikające z deklaracji o nieważności w odniesieniu do małżeństwa lub związków partnerskich mogą mieć bardzo poważne konsekwencje dla osób zaangażowanych. Jest zatem niezwykle istotne, aby skonsultować się z doświadczonym adwokatem ze szczególnym doświadczeniem w tej niszowej dziedzinie prawa.
Jeśli mieszkałeś/ mieszkałaś z partnerem bądź partnerką przez okres dwóch lat oraz macie razem dziecko, lub jeśli nie macie dzieci razem ale mieszkaliście razem przez pięć lat – wtedy masz pozycje określaną przez prawo jako ‘Kohabitant Kwalifikujący’ (‘Qualifying Cohabitant’). To oznacza w kontekście Rekompensaty, że jeśli Twój związek z Twoim partnerem bądź partnerką rozpadł się ale jesteś finansowa zależny/zależna, możesz być w stanie skutecznie ubiegać się o alimenty wyrównawcze, transfer mienia, świadczeń emerytalnych lub możesz być w stanie rościć prawa do majątku zmarłego konkubenta/konkubiny.
Zachęcamy klientów, którzy nie są w związakach małżeńskich ani cywilnych ale mieszkają razem ze swoimi partnerami bądź partnerkami, aby poważnie rozważyć sporządzenie umowy wspólnego pożycia. Zaletą Umowy o Kohabitacji jest to, że gwarantuje ona pewność Tobie i Twojemy partnerowi bądź partnerce, w odniesieniu do sytuacji finansowej i majątkowej w przypadku rozpadu związku. Zgadzając się na te i inne praktyczne kwestie ważne dla Ciebie i Twojego partnera bądź partnerki oznacza, że jeśli twój związek rozpadnie się, proces zorganizowanie sobie życia na nowo będzie znacznie mniej traumatyczny. Członek naszego zespołu prawa rodzinnego dostarczy Ci wszystkich informacji i wskazówek prawnych potrzebnych przed zawarciem Umowy o Kohabitacji, dostosowanych do Twojej specyficznej sytuacji.
Statystyki pokazują, że do czerwca 2014 prawie 1500 par w Irlandii wstąpiło w związki cywilne. Niestety, niektóre z tych związków rozpadną się nieodwracalnie i w takich przypadkach każda ze stron może złożyć wniosek do sądu o dekret o rozwiązaniu związku cywilnego. Po przyznaniu dekretu o rozwiązaniu związku cywilnego sąd może rówież orzec w sprawie wypłacania alimentów oraz wypłat jednorazowych, może również nakazać transfer nieruchomości , wygasić prawa spadkowe i wydać zarządzenia regulujące świadczenia emerytalne. Zanim sąd może przyznać dekret o rozwiązaniu, zainteresowane strony muszą mieszkać oddzielnie przez okres dwóch lat z trzech ubiegłych przed złożeniem wniosku. Również odpowiednie kroki powinny być podjęte lub zostaną podjęte dla partnerów cywilnych zanim sąd przyzna dekret o rozwiązaniu związku cywilnego.
Ponieważ osoby w związkach cywilnych muszą czekać co najmniej dwa lata aby złożyć wniosek o Rozpadzie (związku cywilnego) jest sensownym rozwiązaniem zawarcie Umowy Separacyjnej w oczekiwaniu na formalny rozpad związku. Warunki takiej umowy mogą być ustalone samodzielnie przez zainteresowane strony, lub przy współpracy z mediatorem, lub może ona być negocjowana przez prawników obu stron. Umowa separacja obejmie wszystkie zagadnienia prawne w tym: prawo do opieki i warunki dostępu do wszystkich dzieci na utrzymaniu, prawo do własności i zamieszkania w domu rodzinnym, prawa własności do jakichkolwiek innych dóbr/nieruchomości, alimenty, świadczenia emerytalne oraz prawa spadkowe. Jeśli jesteś w związaku cywilnym i rozważasz separację lub zakończenie związaku prosimy o kontakt z naszymi specjalistami w dziedzinie prawa rodzinnego aby zasięgnąć porady i zorientować się jak wygląda postępowanie prawne we wspomnianych procesach. Z przyjemnością zaoferujemy Państwu opłacalne rozwiązania, jak również kompetentną i doświadczoną reprezentację prawną.
Jako prawnicy rodzinni jesteśmy wyczuleni na ogrom traumy emocjonalnej przeżywanej przez dzieci w przypadkach rozbicia rodziny. Jak dzieci radzą sobie z separacją rodziców i nową strukturą rodziny zależy od wielu czynników takich jak wiek, stopień rozwoju, płeć, osobowość oraz szersze struktury wsparcia społecznego. Niewątpliwie jednak największy wpływ na dzieci w kontekście rozpadu związku ich rodziców, zależy najbardziej od tego jak radzą sobie dorośli i jak układają się relacje między nimi i ich dziećmi. Mamy ogromne, wieloletnie doświadczenie w konsultacjach dotyczących zagadnień prawnych wpływających na dzieci w kontekście rozpadu związku. Możemy doradzić na temat wszystkich kwestii dotyczących dzieci w tym prawa do opieki, dostępu i alimentów. W naszym podejściu koncentrujemy się na dzieciach. Zachęcamy naszych klientów, aby rozważyli sytuacje z perspektywy dziecka. Poprosimy Cię o rozważenie: ‘co leży w najlepszym interesie dziecka?’ W rzeczywistości, to samo podejście zawsze obiera sąd przy podejmowaniu decyzji w sprawie opieki nad dziećmi będącymi na utrzymaniu.

Contact Synnott Lawline